RODO

Ochrona Danych Osobowych – RODO
ZARZĄDZENIEM  NR 2/RODO/2018 Prezesa Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski  z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wdrożenia  Polityk Ochrony Danych

na podstawie art. 41a. ust 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE – 4.5.2016 L 119/3), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.) i § 31 statutu Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski

z dniem 25.05.2018 roku wprowadzono w KS VIS założenia polityki ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Informujemy wszystkich członków KS VIS, że zgodnie z niżej zamieszczonym Zarządzeniem nr 2, członkowie KS VIS w najbliższym możliwym czasie są zobowiązani do złożenia poniższego oświadczenia:

” Oświadczenie Członka Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski w sprawie przetwarzania danych osobowych”
zarządzenia RODO:
Zarządzenia nr 2 Prezesa KS VIS wraz z załącznikami  1 i 2
Dane osobowe korzystających ze strzelnicy:
Informacje dla korzystających ze strzelnicy nie będących członkami KS VIS Międzyrzec Podlaski