Statut

STATUT
Klubu Strzeleckiego VIS w Międzyrzecu Podlaskim

ROZDZIAŁ I
Nazwa, Teren działania, Siedziba, Charakter Prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Strzelecki „VIS” w Międzyrzecu Podlaskim (w skrócie KS „VIS”), zwany dalej Klubem i działa na podstawie przepisów prawa ustawy z 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późniejszymi . zmianami) , na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Terenem działania Klubu jest miasto Międzyrzec Podlaski oraz Powiat Bialski.
§ 3
Siedzibą Klubu jest miasto Międzyrzec Podlaski.

 § 4

Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, reprezentowanym przez Zarząd Klubu. Klub może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

 § 5

Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw z zakresu działalności statutowej i oświatowej.

ROZDZIAŁ II
Cele, sposoby działania
 § 6

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie, rozwój i popularyzację strzelectwa w mieście Międzyrzec Podlaski i powiecie bialskim oraz działalność w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
wiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych;
6) działalności charytatywnej;
7) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;

§ 7
Klub realizuje swoje cele przez

1) organizację treningów i zawodów strzeleckich dla społeczeństwa miasta
Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego.
2) organizację zajęć sportowych w salach gimnastycznych, boiskach i
basenach pływackich dla zawodników klubu, oraz prowadzenie badań
okresowych stanu zdrowia zawodników klubu w specjalistycznych lekarskich
przychodniach sportowych.
3) współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami paramilitarnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem jednostek wojskowych z terenu całego kraju.
4) przestrzeganie oraz udział w obchodach rocznic i świąt narodowych.
5) współpracę i wymianę doświadczeń z właściwymi jednostkami MSW i A;
6) organizację otwartych sportowych imprez rekreacyjnych, adresowanych do
wspólnot i społeczeństw lokalnych miasta Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego;
7) pomoc organizacyjną i materialną skierowaną bezpośrednio do uzdolnionych
sportowo zawodników klubu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
8) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych w obiektach sportowych klubu, przystosowanych dla
niepełnosprawnych;
9) organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i integracyjnych
stowarzyszeń państw Unii Europejskiej;
10) opracowanie i realizację rocznych Kalendarzy Zamierzeń Szkoleniowych;
11) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów i zasad uprawiania
sportu strzeleckiego;
12) KS VIS może wynajmować odpłatnie obiekty własne, oraz organizować w
nich odpłatne imprezy sportowe. Wpływy z tytułu wynajmu i organizacji
imprez sportowych przeznaczone są do realizacji celów statutowych.
13) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w ramach
obowiązujących przepisów prawa. Klub wyżej wymienione działania
wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 § 8

Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca niżej wymienione warunki:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. uprawiająca czynnie sport strzelecki lub wyrażająca chęć uprawiania sportu strzeleckiego,
 4. pragnąca wnieść swój osobisty wkład w rozwój strzelectwa sportowego,
 5. posiadająca aktualną opinię lekarską o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego,
 1. posiadająca rekomendację stałego członka Klubu,
 2. złoży pisemną deklarację wstępującego członka klubu oraz opłaci wpisowe i składkęczłonkowską.

 § 9
Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych.
 2. członków honorowych.
 3. członków wspierających.
 • § 10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, przestrzegający postanowień Statutu i Regulaminu Klubu.

 • §  11
  Członkiem Honorowym Klubu może zostać:
 1. Każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu,
 2. Członek Klubu ze stażem członkowskim nie mniejszym niż 20 lat i ukończonym wiekiem 60 lat,
 1. Prezes Klubu otrzymuje członkostwo honorowe po zakończeniu dwóch pełnych kadencji,gdy ustępujący zarząd otrzyma absolutorium w obu kadencjach,
 1. Członkom Honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych , w tym czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
 1. Członkowie Honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
  Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub pisemny wniosek co najmniej 50% członków Klubu.
 • § 12

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu Klubu.

 • §  13

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

Obowiązki Członków Klubu
§ 
14

Członkowie zwyczajni obowiązani są:
1.przestrzegać postanowień Statutu,
2.brać czynny udział w pracach Klubu,
3.brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub,
4.realizować zadeklarowane zobowiązania finansowe wobec Klubu, Związku Wojewódzkiego i Związku Krajowego w terminie określonym właściwą uchwałą,
5.znać i przestrzegać wewnętrzne regulaminy klubowe,
6.znać i przestrzegać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Międzynarodowej Unii Strzeleckiej (ISSF) w zakresie uprawianych konkurencji strzeleckich,
Członkowie wspierający obowiązani są:
1.przestrzegać postanowień Statutu
2.wywiązywać się z innych zadeklarowanych zobowiązań,
Członkowie honorowi mają obowiązek:
1.przestrzegać postanowień Statutu jak również regulaminów i uchwał władz Klubu
2.dbać o mienie Klubu.

§ 15
Członkowie mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,
 4. odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Sądu Dyscyplinarnego,
 5. reprezentować Klub na zawodach sportowych i innych imprezach,
 6. korzystać z urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez regulamin wewnętrznyKlubu.

 § 16

1.Członkowie wspierający mają prawa określone w §15 z wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi mają prawo do :
a) uczestniczyć w pracach i wydarzeniach organizowanych przez Klub,
b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym, bez prawa
udziału w głosowaniu oraz bez prawa do korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
c) korzystać z urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez regulamin
wewnętrzny Klubu.

§   17

Członkowie i sympatycy Klubu mogą być wyróżniani według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 § 18

Członkowie Klubu naruszający Statut oraz Regulamin Klubu podlegają niżej wymienionym sankcjom:
1. upomnienie,
2. wykluczenie z Klubu,
Od nałożonej sankcji członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji Zarządu Klubu.

 § 19

Utrata członkostwa następuje:

 1. w wyniku likwidacji Klubu,
 2. w przypadku śmierci członka Klubu,
 3. w wyniku wykluczenia z Klubu za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu, regulaminów wewnętrznych lub działalności na niekorzyść Klubu i jego członków.
 1. w wyniku zalegania ze składkami członkowskimi przez okres jednego roku mimo pisemnego upomnienia.
 2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Procedura w sytuacji wykluczenia z Klubu:

1.wykluczenia członka dokonuje zarząd Klubu w przypadkach określonych w § 19 ust. 3
2.przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia członka zarząd umożliwia członkowi Klubu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
3.od uchwały zarządu w sprawie wykluczenia członka, członek Klubu może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
4.do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV
Władze klubu
§ 20

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 § 21

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym bądź tajnym, bezwzględną większością głosów,
 1. Sposób głosowania uchwala Walne Zebranie Członków.

 § 22

W przypadku ustąpienia lub utracenia możliwości sprawowania funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organy te uzupełniają swój skład metodą kooptacji. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji Prezesa Klubu, następcę powołuje Zarząd Klubu. Zarząd może uzupełnić swój skład do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Wymagane jest zatwierdzenie tych członków przez najbliższe Walne Zebranie.

Walne Zebrania
§ 
23

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą klubu,
 2. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

Kompetencje Walnych Zebrań:

 1. Uchwalanie kierunków działalności.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej, finansowej oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania,
 1. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków Klubu.
 1. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Klubu.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego.
 1. Rozpatrywanie sprawozdań organów Klubu.
 2. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Kompetencje Zarządu:

 1. planowanie działalności,
 2. przydzielanie członkom Klubu zadań indywidualnych, wynikających z programu działania,
 3. gospodarowanie majątkiem i funduszami Klubu oraz majątkiem i sprzętem powierzonym,
 4. kontrolowanie osiągnięć sekcji strzeleckich,
 5. reprezentowanie Klubu,
 6. kierowanie bieżącą pracą Klubu,
 7. opracowywanie i zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,
 8. udzielanie nagród i nakładanie sankcji na członków Klubu,
 9. odwoływanie członków KS VIS z funkcji w innych stowarzyszeniach i ich związkach o charakterze strzeleckim,
 10. zwalnianie członków klubu z opłaty składki członkowskiej – obowiązuje pisemne uzasadnienie oraz właściwa uchwała zarządu,
 11. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów,

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§  24

Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu i powiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 § 25

1.Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest jeden raz na cztery lata i zwoływane jest przez zarząd klubu.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 1. z inicjatywy własnej tj. Zarządu Klubu,
 2. na wniosek co najmniej 50% członków Klubu,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Obrady dotyczą wyłącznie spraw, dla których Zebranie zostało zwołane.

 § 26

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 § 27

W przypadku braku quorum zebrania, zarząd może wyznaczyć drugi termin zebrania członków w terminie na 20 min po pierwszym terminie. W tym przypadku podejmowane uchwały są prawomocne, bez względu na liczbę uczestników zebrania uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał dotyczących rozwiązania się klubu. §26 nie ma zastosowania w przypadku zapisów w §36 pkt.2 Rozwiązanie się Klubu.

 § 28

Prawo do głosowania mają członkowie Klubu , posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 29

Głos doradczy posiadają:

 1. władze ustępujące.
 2. członkowie władz zwierzchnich.
 3. osoby zaproszone.

 Zarząd Klubu
§ 30

 1. Zarząd składa się z 3 do 9 osób, w tym:

Prezesa,
Wiceprezesa,
Skarbnika.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu jawnym lub tajnym na cały okres trwania czteroletniej kadencji,

 1. Członkowie Zarządu KS „VIS” nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie KS VIS mogą być wybierani przez władze klubu do zarządów innych stowarzyszeń i ich związków o charakterze strzeleckim.
 3. Utrata członkostwa KS VIS lub działania na jego niekorzyść , obligują natychmiastowym cofnięciem rekomendacji oraz wnioskiem o odwołanie z zajmowanej funkcji w zarządzie innych stowarzyszeń o charakterze strzeleckim lub ich związków. Odwołany traci status przedstawiciela KS VIS a wszelkie decyzje podjęte z jego czynnym udziałem nie są zobowiązujące dla zarządu KS VIS.

 Komisja Rewizyjna
§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Klubu w tym Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej KS „VIS” nie mogą:

2.1  być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej.
2.2.być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 § 32

 1. Komisja Rewizyjna jest zobligowana do minimum jednej kontroli w roku, obejmującej swym zakresem pełną działalność Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem:
  a). realizacji budżetu,
  b). gospodarki finansowej pod względem celowości i gospodarności działań,
  c) realizacji umów oraz rozliczeń zawodów i imprez strzeleckich.
  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.2
 2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona do:
  2.1 żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności klubu,
  2.2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień.
  2.3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi
  Klubu a w okresie sprawozdawczym Walnemu Zebraniu Członków Klubu,
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz żądania usunięcia nieprawidłowości.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Organu Nadzoru z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 1. Składania wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 § 33

Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje odwołania członków od decyzji Zarządu Klubu ich dotyczących.Zasady funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego reguluje wewnętrzny regulamin Sądu.

 ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu

§ 34

Majątek Klubu stanowią:
1.ruchomości,
2.nieruchomości,
3.papiery wartościowe, fundusze i środki pieniężne.

Na majątek Klubu składają się:
1.składki członkowskie,
2.wpisowe,
3.darowizny,
4.spadki,
5.zapisy,
6.dochody z ofiarności publicznej,
7.dotacje i subwencje,
8.nawiązki,
9. sprzedaży zbędnego wyposażenia i sprzętu.
10.inne wpływy..
Majątek Klubu jest niepodzielny i stanowi własność Klubu. Majątek służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

      Zakazy obowiązujące w KS VIS.

1.udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, Członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 § 35

Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Zarządu Klubu , podejmują dwie osoby spośród:
Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.

 ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, Rozwiązanie się Klubu
§
36

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu, Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów w pierwszym terminie zebrania. Obowiązuje bezwzględna większość 2/3 ważnych głosów oddanych w pierwszym terminie. Głosowanie w drugim terminie jest nieprawomocne.

 § 37

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

 § 38

Wykładnia przepisów niniejszego Statutu należy do Zarządu Klubu.

statut klubu strzeleckiego Vis wersja 2.0